SQL快速生成100万条测试数据


平时测试软件测试读取性能时,一条或者多条是测试不出程序效能的,读取100万数据或许能看出。

那我们就动手生成一百万条数据吧。


SQL命令如下:

declare @i int
set @i = 1
while @i < 1000000
begin
insert into tb (id,value) values('220200',2000+@i)
set @i = @i + 1
end
SQL
分享到: